Πάνω από 70 χρόνια εξειδίκευσης
Πάνω από 70 χρόνια εξειδίκευσης
Menu
Search
Logo
Telephone
User Login
Arrow


x
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Arrow
Ασφαλιστικά Προϊόντα για Επιχειρήσεις Arrow Επιχειρηματικοί Κλάδοι Arrow
ΙΔΙΩΤΕΣ Arrow
Ατομιμκή - Οικογενειακή Αστική Ευθύνη Αυτοκίνητο Έργα Τέχνης - Κοσμήματα Ιδιωτικά Αεροσκάφη - Ελικόπτερα Κατοικία Ποδήλατα Σκάφος Ταξιδιωτική Ασφάλιση Υγεία Drones
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Πολιτική Ασφαλείας

Ενημέρωση Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

Το παρόν έγγραφο αφορά στην ενημέρωση των Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους, με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία.

1. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας


Οι εταιρίες Star Ασφαλιστικοί Πράκτροες & Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων ΑΕ και Star Μεσίτες Ασφαλίσεων ΕΕ και οι δυο με τον διακριτικό τίτλο, Star Group Insurance Services (εφεξής «Εταιρία»), θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller).

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων συλλέγει, ελέγχει, διατηρεί, διαβιβάζει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.

Star Group Insurance Services
Περικλή Σταύρου 1, 115 24 Αθήνα
Τηλέφωνο 210 69 29 160
Φαξ 210 69 18 960
email info@star-group.gr

2. Τι δεδομένα συλλέγουμε;


Η Εταιρεία ενημερώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εσάς, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα, ότι συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα –ευαίσθητα ή μη - που σας αφορούν και αυτά απαιτούνται για την εκπόνηση προσφοράς ασφάλισης, σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης και διαχείρισης περιπτώσεων επέλευσης κινδύνου. Τέτοια στοιχεία είναι:

3. Από πού συλλέγονται τα δεδομένα;


Τα προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων των τυχόν ειδικών δεδομένων που συλλέγονται για την αξιολόγηση του αιτήματος ασφάλισης, όπως και κατά τη λειτουργία της σύμβασης, εφόσον συναφθεί, προσκομίζονται μέσω γραπτών ή προφορικών αιτημάτων:

4. Γιατί τα συλλέγουμε και πώς τα επεξεργαζόμαστε;


Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Εταιρεία με το αίτημα ασφάλισης, καθώς και αυτά που θα συλλεγούν κατά τη λειτουργία της σύμβασης (ή συμβάσεων) που θα καταρτιστεί(-ούν), θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την ίδια ή/και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους κάτωθι σκοπούς:

5. Παροχή Συγκατάθεσης


Για τη συλλογή από την Εταιρεία ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων, είναι απαραίτητη η ρητή συγκατάθεσή σας, η οποία θα σας ζητηθεί κατά την διαδικασία της ασφάλισής σας.

Η μη παροχή συγκατάθεσης ή των απαιτούμενων στοιχείων, καθώς και η τυχόν άρση της συγκατάθεσής σας στο μέλλον ή η διαπίστωση ύπαρξης ανακριβών ή αναληθών προσυμβατικών σας δηλώσεων (όπως, π.χ. κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας), θα καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την εκ μέρους της Εταιρείας παροχής των υπηρεσιών της προς εσάς.

Σε κάθε περίπτωση σας θυμίζουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας θα καταστήσει αντικειμενικά αδύνατη την συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Η Εταιρεία μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενός ανήλικου ατόμου βάσει συγκατάθεσης, εφόσον έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του γονιού ή κηδεμόνα τους.

6. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας;


Σε περίπτωση σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης, η Εταιρεία θα τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης, με οποιονδήποτε τρόπο (γενική παραγραφή). Σε περίπτωση μη σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται για πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης ασφάλισης. Εφόσον ο νόμος ή κανονιστικές πράξεις υποχρεώνουν την Εταιρεία σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο των προαναφερομένων, τα χρονικά διαστήματα διατήρησης θα παρατείνονται ανάλογα. Τέλος, εάν μέχρι τη λήξη του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Εταιρεία, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων που τηρούνται από αυτήν, παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφή (-ές) των Υποκειμένων, στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά δεδομένα μπορεί, μετά την πάροδο πενταετίας, να τηρούνται σε ηλεκτρονική ψηφιακή μορφή.

Μετά την πάροδο των ανωτέρω διαστημάτων, τα αρχεία με τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστρέφονται.

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;


Η διοίκηση και οι απασχολούμενοι στην Εταιρεία, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία της/των σύμβασης (-εων) ασφάλισης.

Εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρίας που έχουν ως αντικείμενο την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων των εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρία και υπό τον όρο, σε κάθε περίπτωση, της τήρησης του απορρήτου.

Οι ασφαλιστικές ή/και αντασφαλιστικές εταιρείες καθώς και άλλες εταιρίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για την εκπλήρωση του σκοπού της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Ανάλογα της ασφαλιστικής σύμβασης, διάφοροι επαγγελματίες όπως για παράδειγμα εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, ερευνητές, εταιρείες οδικής βοήθειας, συνεργαζόμενες εταιρείες επισκευής ζημιών, νοσηλευτικά και διαγνωστικά κέντρα, ιατροί, εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier), σύμβουλοι κάθε φύσης (νομικοί, οικονομικοί κ.λπ.), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως και πάροχοι υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής, υπό τον όρο, σε κάθε περίπτωση, της τήρησης του απορρήτου.

Στην περίπτωση ζημιάς αυτοκινήτου, ενδέχεται να γίνει διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές εταιρίες, συνεργεία, πραγματογνώμονες, οδικές βοήθειες.

Σε ειδικές περιπτώσεις, είτε προάσπισης των δικαιωμάτων της Εταιρείας, είτε όταν προβλέπεται από διατάξεις νόμου ή αποφάσεις, δικαστικών αρχών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλων Ανεξάρτητων Αρχών, τα δεδομένα σας μπορεί να μεταβιβαστούν σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009, όπως εκάστοτε ισχύει, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς του Δημοσίου, όπως και σε λειτουργούς αυτών, καθώς και τυχόν λοιπούς τρίτους. Οποιαδήποτε, κατά τα ανωτέρω, πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται στο μέτρο του εκάστοτε αναγκαίου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Τέλος, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση εταιρικής αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλης διάθεσης του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης ή των περιουσιακών της στοιχείων.

8. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;


Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες ούτως ώστε να παρέχει την κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας.

Συμπληρωματικά με αυτό, χρησιμοποιούνται σύγχρονα μέσα τεχνολογίας ως μέτρα προστασίας, μέτρα φυσικής φύλαξης, καθώς επίσης και κατάλληλα οργανωτικά μέτρα.

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;


10. Ειδικές Περιπτώσεις Επεξεργασίας


Επεξεργασία σε περίπτωση σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης υπέρ τρίτου: ο υπογράφων τη σχετική Αίτηση και την παρούσα, δηλώνει ότι έχει λάβει τη συγκατάθεση του τρίτου για την επεξεργασία των δεδομένων του ή ότι είναι ο έχων τη γονική μέριμνα σε περίπτωση παροχής δεδομένων ανήλικου.

Επεξεργασία σε περίπτωση ομαδικών ασφαλιστηρίων: ο αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να ενημερώσει τους ασφαλισμένους για το περιεχόμενο της παρούσας, καθώς και να λάβει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με την παρούσα, τόσο πριν τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.

11. Διαβίβαση στοιχείων σε τρίτη χώρα


Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας κυρωθείσες με ελληνικό νόμο, ενδέχεται να προβεί σε διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες εθνικές αρχές, προκειμένου να προωθηθούν στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

Επίσης, η Εταιρία διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα – ευαίσθητα ή μη – σε ασφαλιστικές / αντασφαλιστικές εταιρίες, οργανισμούς και μεσίτες ασφαλίσεων τρίτων χωρών με τους οποίους έχει σύμβαση και εξυπηρετούν τον σκοπό της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν εξουσιοδότηση να τα επεξεργαστούν.

12. Μεταβολές στην Πολιτική


Ενδέχεται να αναθεωρούμε κατά καιρούς την παρούσα πολιτική ασφαλείας προσωπικών δεδομένων.