Πάνω από 70 χρόνια εξειδίκευσης
Πάνω από 70 χρόνια εξειδίκευσης
Menu
Search
Logo
Telephone
User Login
Arrow


x
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Arrow
Ασφαλιστικά Προϊόντα για Επιχειρήσεις Arrow Επιχειρηματικοί Κλάδοι Arrow
ΙΔΙΩΤΕΣ Arrow
Ατομιμκή - Οικογενειακή Αστική Ευθύνη Αυτοκίνητο Έργα Τέχνης - Κοσμήματα Ιδιωτικά Αεροσκάφη - Ελικόπτερα Κατοικία Ποδήλατα Σκάφος Ταξιδιωτική Ασφάλιση Υγεία Drones
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ

Η διαδικασία διαχείρισης Αιτιάσεων έχει ως σκοπό την καταγραφή και την καλόπιστη διερεύνησή τους καθώς και την προσπάθεια επίλυσής τους, όπου αυτό είναι δυνατό, στα πλαίσια της καλής πίστης.
Η διαχείριση της αιτίασης γίνεται σύμφωνα με την Πράξη της ΤτΕ της 89/5.4.2016 και την Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό 122/15.12.2014.

Υποβολή

Η υποβολή αιτιάσεων γίνεται εγγράφως με αποστολή

Έννοια αιτιάσεων

Ως «Αιτίαση» νοείται η έγγραφη εκδήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του και το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με οιονδήποτε τρόπο (συμβαλλόμενος/λήπτης της ασφάλισης, ασφαλιζόμενος, δικαιούχος ασφαλίσματος, ζημιωθείς τρίτος στις ασφαλίσεις κατά ζημιών). Σημειώνεται ότι στην έννοια των αιτιάσεων δεν περιλαμβάνονται οι αναγγελίες ασφαλιστικών απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης καθώς και τα απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

Διαδικασία

Αρχές στις οποίες μπορείτε να απευθυνθείτε

Επίσης, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αμοιβαίως αποδεκτή λύση, η Star Group Insurance Services σας ενημερώνει ότι μπορείτε ενδεικτικά να απευθυνθείτε σε μια από τις παρακάτω Αρχές για την εξώδικη επίλυση του προβλήματός σας Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία για να υποβάλετε αναφορά είναι τρεις (3) μήνες από τη στιγμή που, κατά την άποψή σας, δημιουργήθηκε η καταναλωτική διαφορά.
H υποβολή της αναφοράς σας αυτής, δε διακόπτει ούτε αναστέλλει τις προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο για τη χρήση ένδικων βοηθημάτων από την πλευρά σας.

Παραγραφή αξιώσεων ενώπιον της Δικαιοσύνης

Οποιαδήποτε αξίωση κατά ασφαλιστικού διαμεσολαβητή παραγράφεται κανονικά, αφού περάσει το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία για κάθε περίπτωση. Η υποβολή αιτίασης από μέρους σας, δε διακόπτει την παραπάνω παραγραφή.